Forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser for Dianova A/S.


Generelle forretningsbetingelser for Dianova A/S


A.  GENERELT

A1.  Anvendelsesområde
Nedenstående generelle forretningsbetingelser for Dianova A/S (Dianova) er gældende for alle ydelser, herunder laboratorieanalyser, vacciner, sera, biologiske produkter og rådgivning, som Dianova leverer. Afvigelser fra nedenstående forretningsbetingelser er kun gyldige med Dianova’s skriftlige accept. Overskrifterne i nedenstående er kun vejledende og ikke udtømmende angivelser af indholdet af den pågældende bestemmelse.

A2.  Aftalegrundlag
Alle ordrer effektueres på grundlag af de generelle forretningsbetingelser.

A3.  Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er løbende måned + 15 dage. Såfremt betaling finder sted senere, er Dianova berettiget til at beregne renter fra forfaldsdag i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende rentesats.

Der fremsendes 2 erindringsskrivelser. Der opkræves et administrationstillæg på kr. 100,00 ekskl. moms pr. erindringsskrivelse. Såfremt beløbet ikke betales, overgives fordringen herefter til inkassobureau.

Levering af Dianova’s ydelser vil være betinget af, at betaling for tidligere leverancer er sket inden for de nævnte tidsfrister; i modsat fald vil levering kun finde sted mod forudbetaling.

A4.  Ansvar

Dianova er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal dog understreges, at Dianova som rådgiver kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med opgaver, Dianova har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu.

Ansvaret omfatter ikke følgeskader og indirekte tab, herunder bl.a. driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data, mistet goodwill og image.

Dianova’s ansvar er begrænset til 200.000 kr., forudsat skaden eller fejlen ikke er forvoldt ved forsæt.

A5.  Tavshedspligt
Dianova har tavshedspligt og forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger, som firmaet måtte blive bekendt med, medmindre kunden har meddelt samtykke eller gældende lovgivning påbyder oplysningspligt.

A6.  Forsikring
Dianova har tegnet ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab.

A7.  Tvistigheder
Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med aftalen, skal hver af parterne gøre alle forsøg på at løse disse i mindelighed.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

Dansk ret finder anvendelse.

 

B.  LABORATORIEANALYSER

B1.  Priser og produkter
Oversigt over Dianova’s analyser og listepriser findes på www.dianova.dk. Oversigten opdateres løbende efter behov med nye analyser og priser.

B2.  Forsendelsesrisiko
Rekvirenten bærer risikoen for enhver skade eller bortkomst af prøvematerialet, indtil materialet er modtaget på udførende laboratorium.

B3.  Prøvemateriale
Det påhviler rekvirenten at sikre, at prøvemateriale leveres til laboratoriet i en sådan kvalitet og mængde, at materialet er egnet til den eller de analyser, som rekvireres.

Prøvematerialet skal være forsvarligt emballeret i henhold til de enhver tid gældende regler for forsendelse af biologisk materiale. Emballering skal sikre dels prøvematerialet og dels, at materialet ikke medfører skade på personer, materiel eller andet prøvemateriale. Rekvirenten er ansvarlig for alle følger af mangelfuld emballering og forpligter sig til at erstatte Dianova ethvert tab som følge heraf.

B4.  Stikprøveundersøgelse
Ved anvendelse af stikprøver til analyse påhviler det rekvirenten at kunne dokumentere, at prøvematerialet er repræsentativt udtaget og at stikprøvens størrelse er egnet til at danne grundlag for et validt resultat. Såfremt rekvirenten ikke kan dokumentere dette, er Dianova i intet tilfælde ansvarlig for en fejlkonklusion ved en stikprøveundersøgelse.

B5.  Laboratoriefejl
Ved laboratoriefejl forstås fejl begået af udførende laboratorium i forbindelse med en analyse af modtaget prøvemateriale, herunder fejl i forbindelse med besvarelse heraf.

I tilfælde af laboratoriefejl er Dianova kun ansvarlig, hvis det godtgøres, at fejlen skyldes fejl eller forsømmelse begået af Dianova i forbindelse med udførelse af en analyse.

Rekvirenten er forpligtet til i videst muligt omfang at begrænse sit tab ved laboratoriefejl begået af Dianova.

Hvis et resultat af en analyse kan begrunde foranstaltninger, som har væsentlige konsekvenser, har rekvirenten pligt til at få foretaget en sagkyndig vurdering af prøvematerialegrundlaget, herunder omstændighederne, som har dannet grundlag for analyseresultatet, samt eventuelt foretage en supplerende kontrolanalyse. Såfremt rekvirenten ikke får foretaget en sådan sagkyndig vurdering af analyseresultatet og dets konsekvenser, er Dianova i intet tilfælde ansvarlig for en laboratoriefejl, som har resulteret i rekvirentens tab.

B6.  Forsinkelse
Dianova kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af analyse af prøvematerialet, men vil altid bestræbe sig på, at analysen udføres inden for den meddelte frist.

B7.  Rettigheder
Isolater fra laboratorieundersøgelser, herunder isolater modtaget fra eksterne parter, kan i anonymiseret form anvendes til forsknings- og udviklingsformål.

B8. Reklamation
Eventuelle reklamationer skal fremsættes skriftligt og være Dianova i hænde snarest muligt efter modtagelse af svar på en analyse, og senest 8 dage efter det tidspunkt rekvirenten har eller burde have opdaget fejlen.

 

C.  VACCINER, SERA OG BIOLOGISKE PRODUKTER

C1. Priser og produkter
Oversigt over Dianova’s produkter (vacciner, sera, biologiske produkter m.v.) samt priser findes på www.dianova.dk. Oversigten opdateres løbende efter behov med nye præparater og priser.

C2.  Bestilling
Ved bestilling af vacciner og sera skal dyrlægens autorisationsnummer oplyses. Der er indberetningspligt til Lægemiddelstyrelsen af vaccineekspeditioner på dyrlægenummer, varenummer, pakningsstørrelse og pris.

Bestillinger kan afgives på ordre@dianova.dk, pr. telefon eller pr. telefax.

C3.  Levering
Vacciner og sera distribueres direkte til kunder i Danmark mandag til fredag inden for tidsrummet kl. 03.00-12.00. Ordrer leveres som standardlevering onsdag og fredag ved bestilling senest dagen før kl. 12.00, eller som ekspres samme dag ved bestilling inden kl. 09.30. Der leveres ikke på lørdage, søndage og helligdage.

Vacciner og sera vil kunne leveres direkte til landmænd, såfremt der foreligger en forskrift fra en dyrlæge samt et skriftligt samtykke fra den, der skal modtage og betale præparaterne.

C4.  Betaling
Dianova’s almindelige betalingsbetingelser fremgår af afsnit A.3

Ordrer pålægges forsendelsesomkostninger og ekspeditionsgebyr, der fremgår af www.dianova.dk.

C5.  Forsinkelse
Dianova kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på, at en ordre ekspederes og leveres inden for den meddelte frist.

C6.  Reklamation
Eventuelle reklamationer skal fremsættes skriftligt og være Dianova i hænde snarest muligt efter modtagelse af en efter kundens opfattelse forkert eller fejlbehæftet leverance, og senest 8 dage efter det tidspunkt rekvirenten har eller burde have opdaget fejlen.

 

D. RÅDGIVNING

D1.  Honorar
Hvor intet andet er aftalt, faktureres Dianova’s assistance efter medgået tid i henhold til Dianova’s gældende timetakster.

D2.  Udlæg
Udlæg (kørsel, rejser, trykning, kopiering m.v.) faktureres uden tillæg. Kørsel faktureres i henhold til statens takster.

D3.  Rettigheder
Klienten er berettiget til at anvende det materiale, som udarbejdes af Dianova til løsning af den givne opgave, men Dianova beholder i øvrigt alle rettigheder, herunder ophavsret, til sine ideer og det materiale, som er udarbejdet, og Dianova har ret til at anvende dette helt eller delvist og i eventuel bearbejdet form ved løsning af opgaver for andre klienter.

Klienten er berettiget til at offentliggøre materiale udarbejdet af Dianova i forbindelse med opgaveløsningen, såfremt formen for offentliggørelse forinden er forelagt Dianova. Dianova’s navn skal altid fremgå ved offentlig gengivelse af materiale udarbejdet af Dianova.

Dianova er berettiget til at anvende opgaven som reference bl.a. i forbindelse med tilbudsafgivelser og markedsføring.

Modtag nyheder fra Dianova